LEKCE

CO PRAKTICKY BUDEME V IP DĚLAT: V rámci lekcí budeme prakticky pracovat s pojmy jako je: embryologické či buněčné dýchání, pupeční radiace, prespinální a spinální vzorce, propojení temeno kostrč, homologický, homolaterální a kontralaterální pohyb. Budeme se učit uvolňovat váhu těla do země (vzorec yield), efektivně využít sílu země a odtlačit se (vzorec push), ve směru svého záměru se natáhnout a dosáhnout k zamýšlenému (vzorec reach) a uchopit a přiblížit si svět k sobě (vzorec pull). Náš pohyb má také určitý tvar, tempo, tíhu nebo lehkost, sílu nebo volnost, konkrétnost či šíři. Budeme se učit pracovat se záměrem v pohybu - to co fyzioterapie nazývá "feed forward" jako aktivaci stabilizačních svalů milisekundu před započetím pohybu pouhou představou pohybu. Budeme zkoumat tensegrtitu těla skrze fasciální síť a svalové řetězce. Uvědomíme si plně i základní a jednoduchou podstatu pohybu, tedy základní dualitu - otevírání, zavírání či jazykem medicínských a fitness oborů - flexe a extenze, vnitřní a vnější rotace, dá se říci, že je to věčná pulzace, kdy se buď otevíráme a kontaktujeme se se světem, nebo se navracíme k sobě do svého středu ve vzorci flexním. Ani jeden vzorec není dobrý či špatný, je to jen fáze procesu. Problém nastane, když částečně zamrzneme jen v jedné fázi a chybí rovnováha a prožitek osy a středu, ze kterého se můžeme vydat svobodně právě potřebným směrem, nerovnováha se vždy zrcadlí jak na fyzické, mentální i emoční úrovni. Vždy se mi vybaví důrazná věta mého otce, když mne trénoval tenis: "vracej se po každém úderu na střed!"

PROPRIORECEPCE: dalším základním elementem inteligentního pohybu je rozvíjení propriorecepce - vnímání svého těla jako schopnosti mozku upravovat polohu těla podle vjemů ze speciálních receptorů, takzvaných proprioceptorů. Jsou uloženy v měkkých tkáních lidského těla (ve šlachách, kloubních pouzdrech a svalech) a neustále vysílají informace o tom, v jaké pozici se nacházíte, případně jaký pohyb provádíte. Pokud si neurofyziologii lehce zjednodušíme, můžeme říci, že vzpřímenou pozici těla a schopnost balance upravují tři mechanismy: vestibulární aparát (vnitřní ucho), proprioceptory (plus jiné receptory) a zrak (pokud nevěříte, postavte se na jednu nohu a zavřete oči). Jestliže některý ze systémů selhává, je stabilita narušena. Za zmínku ještě stojí mozeček a jeho účast na řízení pohybu. Tento systém poznali všichni, kteří to někdy přepískli s alkoholem. Jistě ví, jak je v takové chvíli těžké chodit "jako člověk".

TEKUTOST TĚLA: V rámci lekcí budeme zkoumat základ všech dalších pohybů úzce propojených s naší tekutou podstatou, pulzaci, vlnu, spirálu, která tvoří základní podstatu tvarování našich tkání v poli gravitace. Naše tělo má tekutou podstatu, jsme v prenatálním stádiu tvořeni 100% vodou a vyvíjíme se ve vodním prostředí, po narození jsme stále ještě velmi tekutí a jak stárneme, tak vysycháme - někdo více, někdo méně. Tento proces, kdy tělo, ale i mysl ztrácí vodní kvalitu a více se ztotožňuje se svou pevnou podstatou, je velmi spojen s pohybem, s tím, jak jsme otevření různým možnostem a ochotni zakoušet nové věci, jsme otevření změně i ztrátě rovnováhy a hledání nové báze pro další existenci, nebo hledáme zaběhlé struktury, jistotu. 

Tekutina v nás nám umožňuje pohybovat se, aktivně přizpůsobovat tvar a vlastnosti okolnostem. Vším, co se v nás zdá být pevné, prostupuje tekutinové tělo. Je tvořeno veškerou tekutinou v těle i tekutinou v jeho okolí. Vlastností tekutinového těla a zároveň základním projevem života je proudění. Neustálý vnitřní pohyb, kterým reaguje na působení sil. Pomalý rytmus, příliv a odliv. Posloucháme tekutinové tělo. Dýchá jako oceán, vlny spojené s přílivem a odlivem. Rytmus, kterému nasloucháme, vstoupil do našeho těla v okamžiku početí, jako jiskra, která zažehla v těle život. Přinesla síly, které jsou od té chvíle stále přítomné, působí v nás po celý život, vyvolávají pohyb v tekutinovém těle. Pohyb stejný, jako se odehrává v oceánu. V našich myslích máme tendenci přilnout k pevnosti a struktuře, a tak zapomínáme, že jsme tekutina. 

Věnujeme pozornost svému tvaru a jsme stále pevnější a křehčí. Možná proto stárneme. Hmota těla je ve spojení s informacemi naší mysli a odráží je. Když se tedy ladíme na pohyb tekutin, když dokážeme vstoupit do rytmu oceánu, jsme spojeni se silou, která může léčit, obnovovat, oživovat, rozpouštět bloky a vracet tělu původní organizaci i tekutou kvalitu.. Vrací nás k naší tekuté podstatě


VLASTNÍ ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNU - KAŽDODENNÍ PRAXE POHYBOVÝCH ÚKOLŮ

Kromě lekcí ve studiu je esenciálně důležitá také vaše každodenní praxe jednoduchých pohybový úkolů, které se budou pravidelně proměňovat a stávat se komplexnější. Někdy to mohou být také jen zadání pohybové představy - záměru, které můžete dělat kdekoliv a kdykoliv - například pouhá představa propojení a prodloužení osy temeno-kostrč zapojí paravertebrální svaly a vede k napřímení. Jen pravidelná praxe s maximální pozorností k tomu, co děláme, efektivně pracuje s neuroplasticitou mozku a vede k relativně trvalé změně struktury i funkce našeho těla i mysli.

CENÍK

ÚVODNÍ KONZULTACE

zdarma

LEKCE 50minut

400 Kč

LEKCE 80minut

700 Kč

FIREMNÍ PROGRAMY

dohodou

EVENTY A WORKSHOPY

1000 Kč/1 hodina